Zákroky Cenník Kontakty O nás Poradňa
Kladnianska 38, Bratislava info@chirkoz.sk +421 903 752 533
Generic selectors
Iba presné výrazy
Hľadať v názve stránky
Hľadať v obsahu stránky
Hľadať v zákrokoch
Hľadať v stránkach
AKCIA – KRÁSNE PRSIA od 3300€
 • Angličtina

 

 

CHIRKOZ SK, s.r.o., so sídlom Kladnianska 38, 821 05 Bratislava, IČO: 35890789, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 32196/B,  t.č. +421 903 952 115, e-mail: info@chirkoz.sklivia.chuda@chirkoz.sk
(„Spoločnosť“)


 

Základné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov  –
„Poučenie“

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

 

Spoločnosť CHIRKOZ SK, s.r.o. je privátnym medicínskym centrom so zameraním na plastickú a estetickú chirurgiu.

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia získala rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č. 102584/2005-ZDR/2.

Spoločnosť poskytuje zdravotnícku starostlivosť, zdravotnícke zákroky/výkony („zdravotnícke služby“), svojim pacientom odplatne na základe vzájomnej dohody, ktorá vzniká potvrdením písomného informovaného súhlasu pacienta s konkrétnym zdravotníckym zákrokom/výkonom alebo liečebným postupom, po súčasnom oboznámení sa s cenníkom poskytovaných zdravotníckych služieb.

Pacientom Spoločnosti môže byť každá fyzická soba, o ktorej príslušný vyšetrujúci lekár zhodnotí, že môže byť prevzatá do zdravotnej starostlivosti Spoločnosti. V opačnom prípade je vyšetrujúci lekár povinný osobu poučiť o inej vhodnej alternatíve zdravotnej starostlivosti. V prípade maloletých detí Spoločnosť komunikuje s ich zákonným zástupcom.

S využívaním zdravotníckych služieb Spoločnosti sú pacienti ale aj záujemcovia (komunikujúci prostredníctvom webového portálu www.chirkoz.sk – ďalej len „Portál“) konfrontovaní s poskytnutím ich osobných údajov a v tejto súvislosti títo podliehajú poučeniu o základných informáciách o spracovaní osobných údajov a zásadách ich ochrany zo strany Spoločnosti v zmysle Zákona.

Priestory budovy, v ktorých Spoločnosť sídli a prijíma pacientov/záujemcov sú monitorované kamerovým systémom. Výnimkou sú priestory, v ktorých sa vykonáva zdravotnícky zákrok, výkon.

Spoločnosť je podľa tohto Zákona prevádzkovateľom (správcom) získavaných osobných údajov fyzických osôb.

V rámci internej organizačnej štruktúry Spoločnosti je zabezpečené zákonné spracovávanie a manipulácia so získavanými osobnými údajmi dotknutých osôb (pacientov/záujemcov Spoločnosti) a permanentný dohľad nad funkčnosťou  a bezpečnosťou informačných systémov Spoločnosti.

Spoločnosť získava a spracováva o osobe – pacientovi/záujemcovi:

a/                  základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo);
b/                  kontaktné údaje (trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
c/                  údaje o zdravotnom stave v rozsahu anamnestického dotazníka, kód zdravotnej poisťovne;
d/                  fotodokumentácia (podobizeň dotknutej osoby – pacienta) alebo videonahrávka o priebehu zdravotníckeho výkonu/zákroku na pacientovi.

(ďalej len „osobné údaje“)

Spoločnosť získava tieto osobné údaje zo vzájomnej komunikácie (telefonickej aj písomnej vrátane sms formy a e-mailovej formy).

Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a deje sa tak s výslovným informovaným súhlasom pacienta/záujemcu.

Niektoré údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a bez niektorých Spoločnosť nemôže poskytnúť ani zdravotnícke služby ponúkané prostredníctvom internetového Portálu.

Pacient/záujemca je povinný Spoločnosti poskytnúť len pravdivé, presné a úplné informácie o svojich osobných údajoch za ktoré výlučne sám zodpovedá.

Osobné údaje pacienta/záujemcu sa spracúvajú v elektronickej podobe informačných systémov Spoločnosti a tiež v informačných systémoch zazmluvnených lekárov (resp. zdravotníckych pracovníkov) poskytujúcich zdravotnú  starostlivosť, resp. iných zazmluvnených odborných osôb (napr. pre účely vedenia personálnej a mzdovej účtovnej agendy, vedenia účtovnej agendy, právneho zastúpenia podľa zákona o advokácii atp.).

Spoločnosť, pokiaľ je to možné, a z hľadiska uplatnenia jej práv a oprávnených nárokov účelné, môže získavať aj iné druhy informácii o pacientovi/záujemcoch aj z dostupných verejných zdrojov, registrov, databáz, za účelom overenia a stotožnenia si získaných informácii, eventuálne na preverenia dôveryhodnosti pacienta/záujemcu, atp.

Na základe osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia určitých aplikácií Spoločnosť môže spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a užívateľských/spotrebiteľských testovaní.

Spoločnosť spracováva osobné údaje bez súhlasu pacienta/záujemcu na splnenie povinností, ktoré jej ukladá zákon (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom, na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík a na priamy marketing vlastných služieb (produktov).

So súhlasom pacienta/záujemcu Spoločnosť spracúva osobné údaje na marketingové účely nad rámec svojho oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku zdravotníckych služieb (produktov), resp. služieb zmluvných partnerov Spoločnosti (uvedených na internetových stránkach Spoločnosti).

Účel spracovania osobných údajov pacienta/záujemcu je vymedzený rozsahom, v akom sú nimi poskytované v súvislosti s ponukou vykonávať zdravotnícke služby a na druhej strane dopytom rezervovať si na určitý termín a čas vykonanie zdravotníckych služieb prostredníctvom Spoločnosti.

Ak pacient/záujemca neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť relevantné zmluvné vzťahy, ktoré umožnia na jednej strane ponuku – resp. poskytnutie zdravotníckej služby a na druhej stane  čerpanie – využitie zdravotníckych služieb ponúkaných prostredníctvom Spoločnosti. Osobné údaje dotknutej osoby sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre používanie a využívanie zdravotníckych služieb poskytovaných prostredníctvom Spoločnosti.

Používateľ zdravotníckych služieb Spoločnosti je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov ako súčasť zmluvnej dokumentácie a vždy, keď Spoločnosť spracováva niektoré doplnkové alebo zmenené osobné údaje. Toto poučenie pre pacientov/záujemcov je verejne prístupné na internetových stránkach Spoločnosti: www.chirkoz.sk.

Účel a doba spracovania osobných údajov

(i) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie zdravotníckych služieb:

a/ po dobu rokovaní (resp. procesu) o uzavretí zmluvných vzťahov za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
b/ zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných Služieb verejnosti v nadväznosti na vytvorenú rezerváciu, ako aj v rámci hodnotenia spokojnosti, sa môžu prenášať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej osobe – sprostredkovateľovi, ktorý spracúva a osobné údaje Používateľov Portálu na základe zmluvy a poverenia od Prevádzkovateľa a je zaviazaná na rovnakú mieru ochrany osobných údajov ako samotný Prevádzkovateľ. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
c/ marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
d/ zasielanie Newslatterov s novými ponukami zdravotníckych služieb; Doba spracovania: po dobu udelenia súhlasu, resp. späťvzatia súhlasu;
e/ reklamácia závadne poskytnutie zdravotníckej služby; Doba spracovania: po dobu vybavenia reklamácie pacienta, resp. po dobu vyšetrovania príslušnými orgánmi dozoru a dohľadu, inými orgánmi štátnej verejnej správy alebo samosprávy, alebo po dobu súdneho konania.

(ii) dodržanie právneho záväzku alebo za účelom plnenia zákonnej povinnosti (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy, polícii, súdom, a pod.);

a/ daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu; za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v platnom znení budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi pacientom/záujemcom, Spoločnosťou a správcom osobných údajov (treťou zazmluvnenou osobou); b/ plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy/samosprávy, správnym orgánom, polícii, súdom, atp. Spoločnosť  je oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje pacienta/záujemcu, údaje o zdravotníckej službe a údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a pacientom/záujemcom  po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za poskytnuté zdravotnícke Služby.

(iii) oprávnené záujmy Spoločnosti a ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti :

a/ účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za dodané zdravotnícke služby;
b/ oprávneným záujmom Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti je zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s bodom 47 Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ak Spoločnosť získala podrobnosti elektronického kontaktu na pacienta/záujemcu v súvislosti s využitím sprostredkovania prostredníctvom svojho internetového Portálu.

(iv) marketingové a obchodné ponuky zdravotníckych služieb Spoločnosti;

a/ plošné zasielanie obchodných ponúk na zdravotnícke služby: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov; doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
b/ individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k pacientovi/záujemcovi Spoločnosti. Spoločnosť nevykonáva profilovanie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
c/ zasielanie obchodných informácii tretími osobami (ďalšími správcami), ktorým boli osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti odovzdané na základe udeleného súhlasu pacienta/záujemcu Spoločnosti (tu je potrebný osobitný výslovný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti);
d/ zasielanie dotazníkov – overené pacientmi /záujemcami Spoločnosti: za účelom skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb verejnosti. Spoločnosť v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov môže prenášať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej osobe (ďalšiemu správcovi), výlučne na základe zmluvy a zmluvného poverenia. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky (tu je potrebný  výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti);
e/ zasielanie Newslattrov (tu je potrebný  výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti); Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

(v). cookies (krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača).

V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).

Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnemu pacientovi/záujemcovi Spoločnosti, s čím však tento musí vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies tretím osobám (spracovateľom) iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese: www.chirkoz.sk.

Po uplynutí lehôt vyššie uvedených Spoločnosť osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Spracovávané osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou, ktorú Spoločnosť zabezpečuje pomocou moderných elektronických technologických zariadení vybavených nastavenými bezpečnostnými mechanizmami a procesovaním spracovávaných údajov. Tým je zabezpečená ochrana spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi pacientov/záujemcov Spoločnosti prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti a zákonnej ochrany osobných údajov.

Spoločnosť môže postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov (bez ich súhlasu) orgánom kontroly a dohľadu ako aj ďalším orgánom verejnej štátnej správy (ak je táto povinnosť stanovená zákonom alebo v odôvodnených prípadoch), ďalej ak je to nevyhnutné na ochranu práv Spoločnosti alebo na splnenie zákonných povinností Spoločnosti aj ďalším tretím osobám – v postavení sprostredkovateľa (advokátom, notárom, účtovnému a daňovému poradcovi, súdom, vyšetrovacím orgánom, atp.), pričom tieto tretia osoby sú zo zákona alebo zo zmluvného poverenia povinné poskytnúť rovnaký stupeň ochrany osobných údajov pacientom/záujemcov Spoločnosti ako samotná Spoločnosť.

Osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti možno postúpiť dodávateľským subjektom zabezpečujúcim pre Spoločnosť služby, ako sú rozosielanie pošty, marketingová komunikácia, dokončenie rezervačného (objednávkového) procesu,  zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti pacientov/záujemcov Spoločnosti, služby zákazníckej – klientskej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového pacienta/záujemcu Spoločnosti.

Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým je možné postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti nájdete na webových stránkach Spoločnosti: www.chirkoz.sk. So súhlasom pacientov/záujemcov Spoločnosti možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším ako uvedeným osobám.

Práva pacientov/záujemcov Spoločnosti súvisiace so spracovaním ich osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou môže pacient/záujemca Spoločnosti uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, ktorými sú právo:

 1. a) požadovať od Spoločnosti prístup k jeho osobným údajom;
 2. b) na opravu poskytnutých osobných údajov;
 3. c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
 4. d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 5. e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 6. f) na prenos osobných údajov na iného správcu;
 7. g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 8. h) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 9. i) právo písomne požiadať o vymazanie osobných údajov z informačných systémov Spoločnosti (s výnimkou prípadov ak sú tieto nutné pre ich ďalšie spracovanie za účelom splnenia právnych povinností Spoločnosti alebo vtedy, kedy sú potrebné k tomu, aby Spoločnosť mohla naďalej poskytovať zdravotnícke služby).

V prípadoch, kedy Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu pacienta/záujemcu Spoločnosti,  môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, môže pacient/záujemca Spoločnosti proti takému spracovaniu podať námietku. Každé podanie námietky Spoločnosť vyhodnotí a o výsledku spätne informuje pacienta/záujemcu Spoločnosti. Spoločnosť je povinná odpovedať na žiadosť alebo námietky (podnet) pacienta/záujemcu Spoločnosti ohľadne osobných údajov do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu.

Námietke proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely Spoločnosť musí vyhovieť vždy.

Pacient/záujemca Spoločnosti má kedykoľvek možnosť obrátiť sa e-mailovou správou/dopytom na: www.chirkoz.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov a kde môže uplatniť akékoľvek svoje žiadosti a námietky (podnety) týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov.

Ak pacient/záujemca Spoločnosti namieta, že Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, pacient/záujemca Spoločnosti môže:

 1. a) požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk; alebo
 2. b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk, aby Spoločnosť zabezpečila odstránenie závadného stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov).

Pri uplatnení práva pacienta/záujemcu Spoločnosti na ochranu osobných údajov, má Spoločnosť  právo žiadať preukázanie jej totožnosti.

Prijatie žiadosti alebo námietky (podnetu) pacienta/záujemcu Spoločnosti o uplatnení práva na ochranu osobných údajov je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Spoločnosti. V písomnom podnete je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zo strany Spoločnosti zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti pacienta/záujemcu Spoločnosti – žiadateľa.

Aj žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná z e-mailovej adresy pacienta/záujemcu Spoločnosti, pričom Spoločnosť má právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.

Ak pacient/záujemca Spoločnosti – žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho podnet na uplatnenie práva na ochranu osobných údajov akceptovaná a vybavovaná.

Spoločnosť je oprávnená v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti alebo námietky (podnetu) o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať pacientovi/záujemcovi Spoločnosti primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené, vo výške 10,00 EUR.

Ak sa Spoločnosti nepodarí uspokojivo vyriešiť otázky alebo žiadosti pacientov/záujemcov Spoločnosti alebo ich námietky v oblasti ochrany a spracovania ním poskytnutých osobných údajov, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s narušením ochrany osobných údajov (súkromia) pacientov/záujemcov Spoločnosti sú príslušné slovenské súdy.