Menu Zavrieť

CHIRKOZ SK, s.r.o., so sídlom Kladnianska 38, 821 05 Bratislava, IČO: 35890789, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 32196/B,  t.č. +421 903 952 115, e-mail: info@chirkoz.sklivia.chuda@chirkoz.sk
(„Spoločnosť“)

Základné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov –
„Poučenie“
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

Spoločnosť CHIRKOZ SK, s.r.o. je privátnym medicínskym centrom so zameraním na plastickú a estetickú chirurgiu.

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia získala rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č. 102584/2005-ZDR/2.

Spoločnosť poskytuje zdravotnícku starostlivosť, zdravotnícke zákroky/výkony („zdravotnícke služby“), svojim pacientom odplatne na základe vzájomnej dohody, ktorá vzniká potvrdením písomného informovaného súhlasu pacienta s konkrétnym zdravotníckym zákrokom/výkonom alebo liečebným postupom, po súčasnom oboznámení sa s cenníkom poskytovaných zdravotníckych služieb.

Pacientom Spoločnosti môže byť každá fyzická soba, o ktorej príslušný vyšetrujúci lekár zhodnotí, že môže byť prevzatá do zdravotnej starostlivosti Spoločnosti. V opačnom prípade je vyšetrujúci lekár povinný osobu poučiť o inej vhodnej alternatíve zdravotnej starostlivosti. V prípade maloletých detí Spoločnosť komunikuje s ich zákonným zástupcom.

S využívaním zdravotníckych služieb Spoločnosti sú pacienti ale aj záujemcovia (komunikujúci prostredníctvom webového portálu www.chirkoz.sk – ďalej len „Portál“) konfrontovaní s poskytnutím ich osobných údajov a v tejto súvislosti títo podliehajú poučeniu o základných informáciách o spracovaní osobných údajov a zásadách ich ochrany zo strany Spoločnosti v zmysle Zákona.

Priestory budovy, v ktorých Spoločnosť sídli a prijíma pacientov/záujemcov sú monitorované kamerovým systémom. Výnimkou sú priestory, v ktorých sa vykonáva zdravotnícky zákrok, výkon.

Spoločnosť je podľa tohto Zákona prevádzkovateľom (správcom) získavaných osobných údajov fyzických osôb.

V rámci internej organizačnej štruktúry Spoločnosti je zabezpečené zákonné spracovávanie a manipulácia so získavanými osobnými údajmi dotknutých osôb (pacientov/záujemcov Spoločnosti) a permanentný dohľad nad funkčnosťou a bezpečnosťou informačných systémov Spoločnosti.

Spoločnosť získava a spracováva o osobe – pacientovi/záujemcovi:

a/ základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo);
b/ kontaktné údaje (trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
c/ údaje o zdravotnom stave v rozsahu anamnestického dotazníka, kód zdravotnej poisťovne;
d/ fotodokumentácia (podobizeň dotknutej osoby – pacienta) alebo videonahrávka o priebehu zdravotníckeho výkonu/zákroku na pacientovi.

(ďalej len „osobné údaje“)

Spoločnosť získava tieto osobné údaje zo vzájomnej komunikácie (telefonickej aj písomnej vrátane sms formy a e-mailovej formy).

Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a deje sa tak s výslovným informovaným súhlasom pacienta/záujemcu.

Niektoré údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a bez niektorých Spoločnosť nemôže poskytnúť ani zdravotnícke služby ponúkané prostredníctvom internetového Portálu.

Pacient/záujemca je povinný Spoločnosti poskytnúť len pravdivé, presné a úplné informácie o svojich osobných údajoch za ktoré výlučne sám zodpovedá.

Osobné údaje pacienta/záujemcu sa spracúvajú v elektronickej podobe informačných systémov Spoločnosti a tiež v informačných systémoch zazmluvnených lekárov (resp. zdravotníckych pracovníkov) poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, resp. iných zazmluvnených odborných osôb (napr. pre účely vedenia personálnej a mzdovej účtovnej agendy, vedenia účtovnej agendy, právneho zastúpenia podľa zákona o advokácii atp.).

Spoločnosť, pokiaľ je to možné, a z hľadiska uplatnenia jej práv a oprávnených nárokov účelné, môže získavať aj iné druhy informácii o pacientovi/záujemcoch aj z dostupných verejných zdrojov, registrov, databáz, za účelom overenia a stotožnenia si získaných informácii, eventuálne na preverenia dôveryhodnosti pacienta/záujemcu, atp.

Na základe osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia určitých aplikácií Spoločnosť môže spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a užívateľských/spotrebiteľských testovaní.

Spoločnosť spracováva osobné údaje bez súhlasu pacienta/záujemcu na splnenie povinností, ktoré jej ukladá zákon (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom, na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík a na priamy marketing vlastných služieb (produktov).

So súhlasom pacienta/záujemcu Spoločnosť spracúva osobné údaje na marketingové účely nad rámec svojho oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku zdravotníckych služieb (produktov), resp. služieb zmluvných partnerov Spoločnosti (uvedených na internetových stránkach Spoločnosti).

Účel spracovania osobných údajov pacienta/záujemcu je vymedzený rozsahom, v akom sú nimi poskytované v súvislosti s ponukou vykonávať zdravotnícke služby a na druhej strane dopytom rezervovať si na určitý termín a čas vykonanie zdravotníckych služieb prostredníctvom Spoločnosti.

Ak pacient/záujemca neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť relevantné zmluvné vzťahy, ktoré umožnia na jednej strane ponuku – resp. poskytnutie zdravotníckej služby a na druhej stane čerpanie – využitie zdravotníckych služieb ponúkaných prostredníctvom Spoločnosti. Osobné údaje dotknutej osoby sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre používanie a využívanie zdravotníckych služieb poskytovaných prostredníctvom Spoločnosti.

Používateľ zdravotníckych služieb Spoločnosti je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov ako súčasť zmluvnej dokumentácie a vždy, keď Spoločnosť spracováva niektoré doplnkové alebo zmenené osobné údaje. Toto poučenie pre pacientov/záujemcov je verejne prístupné na internetových stránkach Spoločnosti: www.chirkoz.sk.

Účel a doba spracovania osobných údajov

(i) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie zdravotníckych služieb:

a/ po dobu rokovaní (resp. procesu) o uzavretí zmluvných vzťahov za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
b/ zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných Služieb verejnosti v nadväznosti na vytvorenú rezerváciu, ako aj v rámci hodnotenia spokojnosti, sa môžu prenášať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej osobe – sprostredkovateľovi, ktorý spracúva a osobné údaje Používateľov Portálu na základe zmluvy a poverenia od Prevádzkovateľa a je zaviazaná na rovnakú mieru ochrany osobných údajov ako samotný Prevádzkovateľ. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
c/ marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
d/ zasielanie Newslatterov s novými ponukami zdravotníckych služieb; Doba spracovania: po dobu udelenia súhlasu, resp. späťvzatia súhlasu;
e/ reklamácia závadne poskytnutie zdravotníckej služby; Doba spracovania: po dobu vybavenia reklamácie pacienta, resp. po dobu vyšetrovania príslušnými orgánmi dozoru a dohľadu, inými orgánmi štátnej verejnej správy alebo samosprávy, alebo po dobu súdneho konania.

(ii) dodržanie právneho záväzku alebo za účelom plnenia zákonnej povinnosti (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy, polícii, súdom, a pod.);

a/ daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu; za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v platnom znení budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi pacientom/záujemcom, Spoločnosťou a správcom osobných údajov (treťou zazmluvnenou osobou); b/ plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy/samosprávy, správnym orgánom, polícii, súdom, atp. Spoločnosť je oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje pacienta/záujemcu, údaje o zdravotníckej službe a údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a pacientom/záujemcom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za poskytnuté zdravotnícke Služby.

(iii) oprávnené záujmy Spoločnosti a ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti :

a/ účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za dodané zdravotnícke služby;
b/ oprávneným záujmom Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti je zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s bodom 47 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ak Spoločnosť získala podrobnosti elektronického kontaktu na pacienta/záujemcu v súvislosti s využitím sprostredkovania prostredníctvom svojho internetového Portálu.

(iv) marketingové a obchodné ponuky zdravotníckych služieb Spoločnosti;

a/ plošné zasielanie obchodných ponúk na zdravotnícke služby: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov; doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
b/ individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k pacientovi/záujemcovi Spoločnosti. Spoločnosť nevykonáva profilovanie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
c/ zasielanie obchodných informácii tretími osobami (ďalšími správcami), ktorým boli osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti odovzdané na základe udeleného súhlasu pacienta/záujemcu Spoločnosti (tu je potrebný osobitný výslovný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti);
d/ zasielanie dotazníkov – overené pacientmi /záujemcami Spoločnosti: za účelom skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb verejnosti. Spoločnosť v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov môže prenášať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej osobe (ďalšiemu správcovi), výlučne na základe zmluvy a zmluvného poverenia. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky (tu je potrebný výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti);
e/ zasielanie Newslattrov (tu je potrebný výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Spoločnosti); Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

(v). cookies (krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača).

V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).

Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnemu pacientovi/záujemcovi Spoločnosti, s čím však tento musí vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies tretím osobám (spracovateľom) iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese: www.chirkoz.sk.

Po uplynutí lehôt vyššie uvedených Spoločnosť osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Spracovávané osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou, ktorú Spoločnosť zabezpečuje pomocou moderných elektronických technologických zariadení vybavených nastavenými bezpečnostnými mechanizmami a procesovaním spracovávaných údajov. Tým je zabezpečená ochrana spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi pacientov/záujemcov Spoločnosti prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti a zákonnej ochrany osobných údajov.

Spoločnosť môže postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov (bez ich súhlasu) orgánom kontroly a dohľadu ako aj ďalším orgánom verejnej štátnej správy (ak je táto povinnosť stanovená zákonom alebo v odôvodnených prípadoch), ďalej ak je to nevyhnutné na ochranu práv Spoločnosti alebo na splnenie zákonných povinností Spoločnosti aj ďalším tretím osobám – v postavení sprostredkovateľa (advokátom, notárom, účtovnému a daňovému poradcovi, súdom, vyšetrovacím orgánom, atp.), pričom tieto tretia osoby sú zo zákona alebo zo zmluvného poverenia povinné poskytnúť rovnaký stupeň ochrany osobných údajov pacientom/záujemcov Spoločnosti ako samotná Spoločnosť.

Osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti možno postúpiť dodávateľským subjektom zabezpečujúcim pre Spoločnosť služby, ako sú rozosielanie pošty, marketingová komunikácia, dokončenie rezervačného (objednávkového) procesu, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti pacientov/záujemcov Spoločnosti, služby zákazníckej – klientskej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového pacienta/záujemcu Spoločnosti.

Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým je možné postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov Spoločnosti nájdete na webových stránkach Spoločnosti: www.chirkoz.sk. So súhlasom pacientov/záujemcov Spoločnosti možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším ako uvedeným osobám.

Práva pacientov/záujemcov Spoločnosti súvisiace so spracovaním ich osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou môže pacient/záujemca Spoločnosti uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, ktorými sú právo:

a) požadovať od Spoločnosti prístup k jeho osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
i) právo písomne požiadať o vymazanie osobných údajov z informačných systémov Spoločnosti (s výnimkou prípadov ak sú tieto nutné pre ich ďalšie spracovanie za účelom splnenia právnych povinností Spoločnosti alebo vtedy, kedy sú potrebné k tomu, aby Spoločnosť mohla naďalej poskytovať zdravotnícke služby).
V prípadoch, kedy Spoločnosť spracováva osobné údaje na základe súhlasu pacienta/záujemcu Spoločnosti, môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, môže pacient/záujemca Spoločnosti proti takému spracovaniu podať námietku. Každé podanie námietky Spoločnosť vyhodnotí a o výsledku spätne informuje pacienta/záujemcu Spoločnosti. Spoločnosť je povinná odpovedať na žiadosť alebo námietky (podnet) pacienta/záujemcu Spoločnosti ohľadne osobných údajov do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu.

Námietke proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely Spoločnosť musí vyhovieť vždy.

Pacient/záujemca Spoločnosti má kedykoľvek možnosť obrátiť sa e-mailovou správou/dopytom na: www.chirkoz.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov a kde môže uplatniť akékoľvek svoje žiadosti a námietky (podnety) týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov.

Ak pacient/záujemca Spoločnosti namieta, že Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, pacient/záujemca Spoločnosti môže:

a) požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk; alebo
b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk, aby Spoločnosť zabezpečila odstránenie závadného stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov).
Pri uplatnení práva pacienta/záujemcu Spoločnosti na ochranu osobných údajov, má Spoločnosť právo žiadať preukázanie jej totožnosti.

Prijatie žiadosti alebo námietky (podnetu) pacienta/záujemcu Spoločnosti o uplatnení práva na ochranu osobných údajov je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Spoločnosti. V písomnom podnete je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zo strany Spoločnosti zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti pacienta/záujemcu Spoločnosti – žiadateľa.

Aj žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná z e-mailovej adresy pacienta/záujemcu Spoločnosti, pričom Spoločnosť má právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.

Ak pacient/záujemca Spoločnosti – žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho podnet na uplatnenie práva na ochranu osobných údajov akceptovaná a vybavovaná.

Spoločnosť je oprávnená v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti alebo námietky (podnetu) o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať pacientovi/záujemcovi Spoločnosti primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené, vo výške 10,00 EUR.

Ak sa Spoločnosti nepodarí uspokojivo vyriešiť otázky alebo žiadosti pacientov/záujemcov Spoločnosti alebo ich námietky v oblasti ochrany a spracovania ním poskytnutých osobných údajov, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s narušením ochrany osobných údajov (súkromia) pacientov/záujemcov Spoločnosti sú príslušné slovenské súdy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
pre marketingové a obchodné účely

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („Zákon“)

V nadväznosti na našu predchádzajúcu spoluprácu si Vás dovoľujeme kontaktovať za účelom zistenia spokojnosti so službami poskytovanými našou Spoločnosťou. So záujmom budeme sledovať každý Váš názor, spätnú väzbu aj konštruktívnu kritiku alebo pripomienky.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem požiadať o Váš – súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: „titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt/korešpondenčná adresa, e-mail“;

pre účely:

a/ zasielania dotazníkov spokojnosti za účelom zisťovania spätnej väzby a následne skvalitňovanie poskytovaných zdravotníckych a doplnkových služieb plastickej a estetickej chirurgie, resp. dermatovenerologických služieb;

b/ zasielania Newslatterov s novinkami v ponuke poskytovaných zdravotníckych a doplnkových služieb plastickej a estetickej chirurgie, resp. dermatovenerologických služieb;

c/ zasielanie informácií o akciách a motivačných kampaniach;

d/ zasielanie darčekových poukážok.

Poučenie dotknutej osoby:

– Súhlas dotknutej osoby udelený na spracúvanie jej osobných údajov možno kedykoľvek písomne odvolať doručeným listom na adresu Spoločnosti alebo na e-mailovú adresu Spoločnosti;

– Dotknutá osoba má právo na informácie, prístup k svojim osobným údajom, opis, opravu/zmenu svojich osobných údajov vedených v informačných systémoch Spoločnosti alebo je zmluvných partnerov, ktorých je Spoločnosť povinná na vyžiadanie označiť, resp. zoznam ktorých je zverejnený na webovej stránke Spoločnosti (www.chirkoz.sk);

– Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení s účinnosťou od 25.5.2018 v zmysle Nariadenia EP a ER č. 2016/679;

– V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu poskytnutých osobných údajov alebo po podaní žiadosti o výmaz (zabudnutie) resp. námietky dotknutej osoby vo vzťahu k nelegitímnemu spracovaniu alebo ochrane jej osobných údajov, budú tieto zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi;

– Dotknutá osoba má právo dožadovať sa ochrany voči porušeniu ochrany osobných údajov (vrátane nakladania s vyhotovenou fotodokumentáciou ku ktorej je potrebný osobitný súhlas) zo strany Spoločnosti na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk .

(všetky uvedené oprávnenia a nároky dotknutej osoby tkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov sa riešia písomnou žiadosťou alebo námietkami formou doporučeného listu na adresu Spoločnosti alebo na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB A REKLAMAČNÝ PORIADOK v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (platné dňom ich zverejnenia na webovom portáli Spoločnosti) Všeobecné ustanovenia Spoločnosť CHIRKOZ SK, s.r.o. je privátnym medicínskym centrom so zameraním na plastickú a estetickú chirurgiu. Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia získala rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č. 102584/2005-ZDR/2. Spoločnosť poskytuje služby zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zákroky/výkony – „zdravotnícke služby“), služby plastickej a estetickej chirurgie, dermatovenerologické služby – „doplnkové služby“, svojim pacientom/klientom odplatne na základe vzájomnej dohody (Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti/ alebo doplnkových služieb), ktorá vzniká potvrdením písomného informovaného súhlasu pacienta/klienta s konkrétnou službou zdravotnej starostlivosti alebo doplnkovou službou alebo liečebným postupom, po súčasnom oboznámení sa s cenníkom poskytovaných zdravotníckych služieb a doplnkových služieb. Rozsah zdravotníckych služieb a doplnkových služieb, ako aj cenník týchto služieb je pre pacientov/klientov Spoločnosti dostupný na verejnom internetovom portáli Spoločnosti: www.chirkoz.sk. Všeobecné podmienky poskytovania služieb zdravotníckej starostlivosti a doplnkových služieb stanovujú práva a povinnosti Spoločnosti ako aj pacientov/klientov v procese komunikácie, poskytovania a prijímania zdravotníckej starostlivosti a doplnkových služieb Spoločnosti. Reklamačný poriadok Spoločnosti upravuje práva a povinnosti pacientov/klientov súvisiace so spôsobom a podmienkami uplatnenia ich reklamačných nárokov vyplývajúcich z vadne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb ponúkaných a poskytovaných Spoločnosťou, ich konkrétnymi zmluvnými partnermi a spolupracujúcim tímom zdravotníckych pracovníkov; ako aj spôsob a podmienky vybavenia ich sťažností (reklamácii) zo strany Spoločnosti. Zoznam spolupracujúcich odborných osôb a zdravotníckych pracovníkov je pre pacientov/klientov dostupný na verejnom internetovom portáli Spoločnosti: www.chirkoz.sk. Pacient / klient Spoločnosti Pacientom/klientom Spoločnosti môže byť každá fyzická soba, o ktorej príslušný vyšetrujúci lekár zhodnotí, že môže byť prevzatá do zdravotnej starostlivosti Spoločnosti. V opačnom prípade je vyšetrujúci lekár povinný osobu poučiť o inej vhodnej alternatíve zdravotnej starostlivosti. Pacientom/klientom Spoločnosti je v tomto zmysle každá fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorej boli zo strany Spoločnosti poskytnuté zdravotnícke služby alebo doplnkové služby Spoločnosťou, a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvorila so Spoločnosťou Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti/ alebo doplnkových služieb Pacientom/klientom so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako spotrebiteľ pri uzatváraní a plnení nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení sa pacientom/klientom v právnom postavení spotrebiteľa rozumie každá fyzická osoba, ktorá prijíma od Spoločnosti vyššie uvedené zdravotnícke a/alebo doplnkové služby. V prípade prijímateľov – maloletých detí Spoločnosť komunikuje v týchto otázkach s ich zákonným zástupcom. PRIVÁTNA KLINIKA PLASTICKEJ, JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE A DERMATOLÓGIE. Kladnianska 38 82105 Bratislava IČO: 35890789 DIČ: 2021840568 Č.ú: SK5311000000002628824389 Tel.: 02 / 635 301 63 Mobil 1: 0903 752 533 Mobil 2: 0948 655 888 www.chirkoz.sk info@chirkoz.sk Obchodné a platobné podmienky Cenu zdravotníckych doplnkových služieb je možné uhradiť niekoľkými platobnými spôsobmi: v hotovosti; bankovým prevodom: č. ú.: SK53 1100 0000 0026 2882 4389 vedený v Tatrabanka, a.s. platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro) formou splátok prostredníctvom Home Credit . Niektoré všeobecné konzultácie, rady, postupy (s výnimkou konzultácie ku konkrétnemu zdravotnému problému) môžu byť poskytnuté zdarma. Konzultácie s lekárom sú vždy spoplatnené. Pro rezervácii termínu je nutné uhradiť rezervačnú zálohu vo výške100,- EUR (v prípade malých estetických zákrokov) a 500,- EUR (v prípade zložitejších zákrokov, plastických operácii a iných zdravotníckych zákrokoch ktorých cena podľa cenníka presahuje sumu 1000,-EUR). Zaplatením rezervačnej zálohy se stáva termín zákroku záväzný. Rezervačná záloha sa započítava do celkovej ceny zdravotníckeho úkonu, zákroku poskytnutej služby atp., avšak pri zrušení termínu sa pacientovi nevracia (slúži na krytie paušálnych personálnych a administratívnych nákladov spojených s kalkuláciou a prípravou objednaného a rezervovaného zákroku, operácie alebo inej služby). Zálohu je možné uhradiť vyššie uvedenými spôsobmi platby najneskôr v lehote 7 dní odo dňa písomnej rezervácie termínu príslušného zákroku, operácie alebo služby. V prípade predplatených služieb (napr. zvýhodnené balíčky služieb, predplatené zvýhodnené ošetrenia, nabitie kreditu na vernostnej karty, predplatené ošetrenia) nie je možné vrátenie peňazí z akéhokoľvek dôvodu. V týchto prípadoch je možné len prevod danej čiastky – nabití kreditu na vernostnú kartu. 100% z ceny daného operácie/zákroku musí byť zaplatená pred začiatkom operácie/zákroku. Cena operácie/zákroku je splatná: (i) najneskôr v deň operácie/zákroku v hotovosti (alebo platobnou kartou) alebo (ii) dva pracovné dni pred plánovanou operáciou/zákrokom na bankový účet Spoločnosti č. SK53 1100 0000 0026 2882 4389, vedený v Tatrabanka, a.s. Zákroky v čiastke nad 500,-EUR je možné uhradiť na splátky prostredníctvom programu spoločnosti Home Credit , a.s. V prípade záujmu o splátky nás prosím pri rezervácii termínu konzultácie vopred informujte, náš klientský servis Vám poskytne kontakty na danú spoločnosť/banku. Drobné zákroky dermatológie/gynekológie/preventívnej medicíny je možné zmeniť bez poplatku. Napriek tomu odporúčame túto zmenu včas písomne oznámiť Spoločnosti, najneskôr 7 dní pred plánovaným zákrokom. Zákroky plastickej chirurgie, alebo zákroky s cenou vyššou ako 1000,-EUR je možné zrušiť len za poplatok: zrušenie termínu v lehote dlhšej ako 3 kalendárne týždne pred zákrokom: poplatok 50% zo zaplatené rezervačnej zálohy zrušenie termínu v lehote 3 týždne a menej pred zákrokom: poplatok 100% zo zaplatenej rezervačnej zálohy Poplatok bude odpočítaný od zaplatenej rezervačnej zálohy. Zľavy nie je možné sčítavať, zľavy nie je možné sčítať/uplatňovať na už cenovo zvýhodnené služby/zvýhodnené balíčky služieb/ darčekové a iné zľavové poukážky. Platnosť darčekových poukážok/voucherov je vo všeobecnosti 12 mesiacov od dátumu ich vydania, resp. je na nich platnosť uvedená. PRIVÁTNA KLINIKA PLASTICKEJ, JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE A DERMATOLÓGIE. Kladnianska 38 82105 Bratislava IČO: 35890789 DIČ: 2021840568 Č.ú: SK5311000000002628824389 Tel.: 02 / 635 301 63 Mobil 1: 0903 752 533 Mobil 2: 0948 655 888 www.chirkoz.sk info@chirkoz.sk Uplatnenie reklamácie Reklamáciu vád poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, na ktoré sa vzťahuje záruka, si pacient/klient môže uplatniť v písomnej forme na poštovú adresu Spoločnosti zapísanú v Obchodnom registri SR alebo na e-mailovú adresu: info@chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk, a to bezodkladne po ich zistení. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne. Reklamáciu vád poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb je možné uplatniť vo všeobecnej zákonnej záručnej dobe – lehote 24 mesiacov odo dňa jej poskytnutia. Vadu výplňového materiálu (plastická a estetická chirurgia) je možné reklamovať do troch (3) dní odo dňa jeho aplikovania pacientov/klientovi. Pacient/klient je povinný v prípade reklamácie uviesť druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, dátum ich poskytnutia, číslo pokladničného dokladu a/alebo faktúry, dôvod reklamácie a stručný popis ako sa prejavuje reklamovaný problém, pričom je potrebné priložiť verifikovateľné kópie uvedených dokladov. Podmienkou oprávnenosti trvania záruky na poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb Spoločnosti, dodržania pokynov odborných osôb, ktoré príslušnú zdravotnú starostlivosť pacientovi/ klientovi vykonali, dodržanie pravidelných kontrol, dodržanie odporúčaných hygienických opatrení u poskytovateľa (Spoločnosti), ktorých periodicitu Spoločnosť určí pri ukončení poskytovania zdravotníckej alebo doplnkovej služby. Dĺžka a plynutie záručnej doby sa riadi právnymi predpismi platnými/účinnými v Slovenskej republike (v zmysle § 646 Občianskeho zákonníka je to 24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť dňom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb alebo doplnkových služieb Spoločnosťou. Reklamovať je možné vady poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb alebo doplnkových služieb len v súvislosti s materiálnym vybavením a ich funkcionalitou. Na pozáručné opravy a úpravy sa v zmysle ustanovenia § 654 Občianskeho zákonníka vzťahuje záručná doba tri mesiace. Záručná doba začína plynúť odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb alebo doplnkových služieb. Na poskytnutý výplňový materiál sa vzťahuje reklamačná doba 3 kalendárne dni. V rámci poskytnutej techniky, materiálov a výrobkov, ktoré boli odsúhlasené s pacientom/klientom nie je možné reklamovať výkony súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. V prípade, ak pacient/klient reklamáciu neuplatní spôsobom podľa predchádzajúcich ustanovení tohto dokumentu, objektívne tak znemožní Spoločnosti kvalifikované posúdenie a vybavenie jeho reklamácie zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, v dôsledku čoho Spoločnosť nezodpovedá za následne vzniknuté škody (zhoršenie stavu) a dodatočné náklady pacienta/klienta ako ani za nevybavenie jeho reklamácie riadne a včas. V takomto prípade je Spoločnosť oprávnená reklamáciu zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb pacientovi/klientovi zamietnuť. Nárok na uplatnenie reklamácie vád Spoločnosťou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb zaniká ak si problémy (vady) pacient/klient spôsobil sám vlastným zavinením alebo sú spôsobené neodborným alebo iným nekvalifikovaným zásahom tretej osoby, alebo ktorých príčina spočíva napr.: v chybnom (poškodenom) materiáli (výrobku alebo látky, liečiva, atp.), v chybnom postupe ošetrovania, v nedodržaní odporučených liečebných a ošetrovacích postupov alebo v neplnení predpísaných kontrol. PRIVÁTNA KLINIKA PLASTICKEJ, JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE A DERMATOLÓGIE. Kladnianska 38 82105 Bratislava IČO: 35890789 DIČ: 2021840568 Č.ú: SK5311000000002628824389 Tel.: 02 / 635 301 63 Mobil 1: 0903 752 533 Mobil 2: 0948 655 888 www.chirkoz.sk info@chirkoz.sk Spoločnosť tiež neposkytuje záruky na prípady zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, kde úlohu zohrávajú individuálne biologické predpoklady a faktory, zmenený zdravotný stav pacient/klienta, alebo pri ktorých dochádza k vonkajšiemu zásahu, mechanickému poškodeniu externým zavinením (napr. úrazy, pády alebo údery, prehnané športovanie, atp.), alebo ak pacient/klient neuviedol úplné alebo pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave v anamnestickom dotazníku. Reklamáciu nemožno uplatniť ani vtedy, ak pacient/klient nesúhlasil s navrhovaným liečebným plánom a zdravotnícke výkony/ zákroky boli vykonané podľa pokynov pacienta/klienta na jeho žiadosť, hoci pacient/klient bol na nevhodnosť týchto pokynov výslovne upozornený. Pacient/klient nemôže uplatniť reklamáciu, resp. bude mu zamietnutá, ak po vykonaní zdravotníckej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb v Spoločnosti, absolvuje kontroly alebo iné zásahy (zákroky), doliečovacie postupy u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej zdravotníckej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Vybavenie reklamácie Spoločnosti začína plynúť lehota na posúdenie reklamácie pacienta/klienta momentom jej písomného doručenia poštu (pričom platia všeobecné zásady doručovania a poštového poriadku) alebo do elektronickej schránky na e-mailovú adresu : info@ chirkoz.sk, livia.chuda@chirkoz.sk. Spoločnosť vybaví prijatú reklamáciu čo možno najskôr, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej prevzatia. Ak to okolnosti prípadu odôvodňujú a hrozí nebezpečenstvo akútneho zhoršenia zdravotného stavu pacienta/klienta alebo iná škoda na zdraví, vizáži/ podobizni pacienta/klienta, Spoločnosť bezodkladne zabezpečí vybavenie reklamácie. Spoločnosť na základe posúdenia predmetu a obsahu reklamácie vybaví reklamáciu: jej odmietnutím, pričom v lehote 30 dní musí pacientovi/klientovi byť doručené oznámenie o odmietnutí reklamácie s náležitým zdôvodnením; bezplatnou opravou (odstránením vád) namietanej zdravotníckej alebo doplnkovej služby, resp. výmenou použitého materiálu (výrobku, použitej látky, liečiva) pri poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb; poskytnutím zľavy z ceny alebo vrátením celej ceny poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov. Po márnom uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie s výnimkou prípadov (ak si pacient/klient reklamáciu neuplatní spôsobom podľa tohto Reklamačného poriadku a objektívne tak znemožní Spoločnosti kvalifikované posúdenie a vybavenie jeho reklamácie riadne a včas), má pacient/klient právo od Dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo doplnkovej služby odstúpiť alebo má nárok na opätovné poskytnutie bezvadného zdravotníckeho zákroku, výkonu alebo inej formy nápravy vadne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vyššie označených zdravotníckych služieb, alebo doplnkových služieb. V odôvodnených prípadoch (napr. zdravotný stav pacienta/klienta, alebo iné závažné okolnosti hodné osobitného zreteľa) si Spoločnosť vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania reklamácie, o čom pacienta/klienta riadne upovedomí. V prípade, ak posúdenie reklamácie závisí od odborného posúdenia tretej osoby, postupuje Spoločnosť v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. PRIVÁTNA KLINIKA PLASTICKEJ, JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE A DERMATOLÓGIE. Kladnianska 38 82105 Bratislava IČO: 35890789 DIČ: 2021840568 Č.ú: SK5311000000002628824389 Tel.: 02 / 635 301 63 Mobil 1: 0903 752 533 Mobil 2: 0948 655 888 www.chirkoz.sk info@chirkoz.sk Ak pacient/klient nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo stanoviskom Spoločnosti ohľadne vybavenia jeho reklamácie, je oprávnený písomne obrátiť sa na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (príslušná pobočka úradu podľa sídla Spoločnosti). Ak úrad dohľadu zistí, že pacientovi/klientovi nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, môže vykonať rôzne opatrenia (Spoločnosti udeliť peňažnú pokutu, uložiť opatrenia na odstránenia zistených nedostatkov alebo aj zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok). Ak by sa pri vykonaní dohľadu preukázalo, že odborná osoba (lekár) poskytol zdravotnú starostlivosť nesprávne a v dôsledku toho pacient utrpel škodu, tak môže sa pacient domáhať náhrady tejto škody. Záverečné ustanovenia Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie tohto Reklamačného poriadku, pričom ním upravené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre pacienta/klienta záväzným okamihom jeho zverejnenia na webových stránkach Spoločnosti: www.chirkoz.sk a/alebo v prevádzkových priestoroch Spoločnosti, pričom pacient/klient má možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami v čase pred odoslaním kontaktného formulára a/alebo objednávkového formulára alebo pred odovzdaním svojich osobných údajov prostredníctvom webového portálu Spoločnosti www.chirkoz.sk alebo v prevádzkových priestoroch Spoločnosti. V prípade spotrebiteľského sporu s výnimkou sporov zo zmlúv uzavretých v oblasti zdravotníckych služieb, ktorých predmetom je poskytovanie zdravotníckej starostlivosti vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liečivých prípravkov a zdravotníckych prostriedkov podľa zákona NS SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení, sa daný spotrebiteľ môže obrátiť so svojou sťažnosťou na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava ; Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava (odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04)

Privátne medicínske centrum Chirkoz

MÁTE OTÁZKU? NAPÍŠTE NÁM, OBRATOM SA VÁM OZVEME